Upravit stránku

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se z pozice jednoho z partnerů s finančním příspěvkem podílela na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně realizací klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je prostřednictvím realizace projektových dnů a kroužků vytvoření sítě středních a základních škol, jejichž pedagogičtí pracovníci budou vzájemně spolupracovat na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností v rámci 9 odborných hnízd. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

AQUARES

Projekt AQUARES (Water reuse policies advancement for resource efficient European regions) byl spolufinancovaný z  prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na dosažení efektivního hospodáření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů.

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělském regionu Murcia, který je zároveň  vedoucím partnerem projektu. Do projektu je zapojeno celkem 10 organizací  z 9 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Regionu Murcia, zástupci z Řecka (Ministerstvo životního prostředí a energie, odbor vodního hospodářství), Polska (Lodžské Vojvodství), Malty (Agentura pro energii a vodu), Itálie (Nadace životního prostředí Lombardie), Německa (Rada pro vodní hospodářství území Oldenburgu a Východního Fríska), Lotyšska (Asociace Baltského pobřeží), Slovinska (Městský úřad Trebnje) a Španělska (Institut evropských a středozemních vod).

Recyklace vody je klíčem k její udržitelnosti nejen v takových oblastech Evropy, kde je voda vzácností a panuje trvale suché podnebí, ale také na území České republiky. Opětovné využívání odpadních vod, které mají po úpravě vyšší kvalitu nebo jakost, vhodnou pro další  použití, je aktuálním celoevropským tématem. Recyklace vody může při využití ekologických inovacích přispět k efektivnímu využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obnovení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového využití (voda použitelná např. pro betonování) nebo ke zvýšení kvality půdy a zlepšení retenční schopnosti krajiny.

Snahou projektu AQUARES je zlepšit politické nástroje a koncepce hospodaření vodou tím, že se začlení opětovné využití odpadních vod do národních, regionálních a místních rozvojových plánů s cílem podpory účinného využívání odpadních  vodních zdrojů. Projekt zvýší schopnost orgánů veřejné správy provádět změny návrhů směrnic týkajících se rámcových směrnic o vodě a o pitné vodě. Projekt klade důraz na osvědčené postupy pro zajištění dodržování norem kvality vody. Projekt také podporuje přijetí udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastí. Projekt v neposlední řadě čerpá ze zkušeností partnerských zemí díky přijímání technologických a manažerských inovací v oblasti opětovného využití vody v různých odvětvích.

Jedním z cílů projektu AQUARES je zvýšit povědomí o vědeckých poznatcích a výhodách obnovitelných zdrojů vody a o řešení vodní efektivnosti pro environmentální udržitelnost zemědělských a průmyslových podniků na území EU.  Snahou   je také celkově zvýšit schopnost veřejných orgánů naplánovat a provádět opatření, které podporují inovativní technologie a nové obchodní modely pro opětovné využívání vody, a tím posílit  účinné vodní hospodářství a ekologický růst. Projekt zároveň podporuje regionální investice, které mohou vést k pobídkám a rozvoji projektů opětovného využití vody, a zlepšuje spolupráci mezi orgány veřejné správy s cílem podpořit soulad opatření a standardů kvality týkající se opětovného využití vody. Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa a orgány odpovědné za hospodaření s vodami, soukromé společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které mohou recyklovanou vodu využívat a také univerzity a výzkumná centra.

Projekt byl realizován ve dvou fázích. V první fázi projektu - od roku 2018 do roku 2021 - byly  realizovány klíčové aktivity  projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé, tzv. ověřovací fázi projektu, se tato navržená zlepšení testovala a monitorovala u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu AQUARES ve druhé fázi projektu nejen monitorovali a testovali, ale také informovali o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt AQUARES je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 835 546,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Jan Gregor, tel: 466 053 912, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz.
 

CONDEREFF

Projekt CONDEREFF (Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency) byl spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na stávající praxi nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a další možné využití. Projekt umožnil zlepšit využitelnost stavebního a demoličního odpadu a podpoří poptávku po takovém druhu odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.  

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělské Valencii, ve které sídlí vedoucí partner projektu Polytechnická Univerzita Valencie. Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze 7 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Polytechnické univerzity Valencie, zástupci z Řecka (Region Thesálie), Francie (Agentura pro energii se sídlem v kraji Auvergne-Rhône Alpes), dva zástupci Itálie (Agentura nových technologií, energie a udržitelné rozvojové ekonomiky a Kraj Lazio), Rakouska (Štýrská provinční vláda – Odbor vodního hospodářství, zdrojů a udržitelnosti) a Německa (Institut strukturální politiky a ekonomického rozvoje).

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad  nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsahuje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci (po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, rozpouštědla atd). Navzdory tomuto se míra recyklace stavebního a demoličního odpadu napříč Evropu značně liší, což představuje výzvu pro instituce veřejné správy.

Cílem projektu CONDEREFF je podpora začlenění ustanovení Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik, podpora posílení přechodu evropských ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cyklické ekonomiky. Za tímto účelem projekt také podporuje rozvoj politického rámce a posílení kapacity institucí veřejné správy v oblastech, jako jsou: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Mezi hlavní aktivity projektu patří: identifikace příslušných norem, pokynů, protokolů, osvědčených postupů a certifikací, analýzy a výměny zkušeností v oblasti nakládání s odpady, podpora rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, zvýšení povědomí a důvěry veřejnosti v recyklované stavební materiály. Projekt zároveň vytvořil prostor členům konsorcia, ve kterém  dojde k výměně zkušeností, jak aplikovat existující postupy nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a dalšího využití. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Projekt byl realizován ve dvou fázích. V první fázi - od roku 2018 do roku 2021 byly realizovány klíčové aktivity projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé fázi projektu, se tato navržená opatření  testovala a monitorovala u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu CONDEREFF ve druhé fázi projektu nejen monitorovali a testovali, ale také informovali o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt CONDEREFF je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 617 955,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Josef Drázský, tel: 466 053 913, e-mail: josef.drazsky@rrapk.cz.

 

„Regional policies for Innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs“ (INNOGROW)

Projekt INNOGROW byl zaměřen na podnikání ve venkovských oblastech, kdy prostřednictvím klíčových aktivit dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP).

Východiskem projektu je situace u MSP, které potřebují zvýšit svoji konkurenceschopnost v globálním měřítku přijetím inovativních postupů, jako je např. bio zemědělství, pěstování odolnějších plodin, šlechtění, zvýšení odolnosti hospodářských zvířat, zavedení biotechnologií vedoucích ke zlepšení žádoucích vlastností plodin a hydroponie. Další formy inovace byly přijaty v oblasti obchodních modelů a přístupů k modernizaci. To vše vede ke zvýšení produktivity a vstupu na nové trhy. 

Cíl projektu:  Zlepšení strategií vedoucích k podpoře konkurenceschopnosti MSP pomocí zavedení nových technologií výroby a nových obchodních strategií, které povedou k inovativním produktům. Projekt bude propagovat přijetí inovací v zemědělství pomocí sdílení příkladů dobré praxe v krajích zapojených v projektu, a též mezi cílovou skupinou projektu, která je odpovědná za konkurenceschopnost MSP.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti