Upravit stránku
Pardubice, 26. 7. 2016

Projekt INNOGROW je spolufinancovaný z finančních prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe. Aktivity projektu byly zahájeny v květnu 2016. Hlavním partnerem projektu je Region Thesálie z Řecka. Do projektu je zapojeno celkem 9 partnerů z 8 zemí EU. Projekt se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech.

RRA PK je jedním z partnerů projektu INNOGROW. Záměrem projektu INNOGROW je zlepšit místní a regionální programy v oblasti inovací, zvýšit konkurenceschopnost a růst malých a středních podniků ve venkovských oblastech. Jedním z cílů projektu je identifikovat inovativní podnikatelské modely a postupy na nadnárodní úrovni a přenést ověřené postupy a programy na místní, regionální a národní úrovni.

Pro malé a středně velké podniky ve venkovských oblastech je zavádění inovativních podnikatelských modelů a postupů velkou příležitostí pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Projekt hraje důležitou roli v rámci podpory modernizace současných podnikatelských modelů a postupů malých a středních podniků ve venkovských oblastech a šíření inovativních projektů. Zároveň se projektové aktivity zaměřují na řídící orgány tvůrců programů na místní, regionální a národní úrovni s cílem podpořit zavádění nových technologií a inovativních podnikatelských modelů a postupů, zvláště těch, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Partneři projektu INNOGROW v rámci projektových aktivit mají za úkol zavést dialog mezi zástupci cílových skupin s cílem podněcovat aktivní účast při hledání společných řešení.

Jedním z členů konsorcia projektu INNOGROW je řecký Region Thesálie, který je současně hlavním partnerem projektu. Další partneři projektu, kromě RRA PK z České republiky, pocházejí z Itálie (Obchodní komora Molise a Lombardská nadace pro životní prostředí), Lotyšska (Plánovací region Zemgale), Velké Británie (Univerzita Newcastle upon Tyne), Bulharska (Regionální ekonomická rozvojová agentura Stara Zagora), Maďarska (Pannon Novum západní transdunajská regionální inovační nezisková organizace Ltd) a Slovinska (Regionální rozvojová agentura Gorenjska, BSC Podnikatelské podpůrné centrum L.t.d., Kranj).

Projekt je realizován ve dvou fázích. V letech 2016-2019 byly realizovány aktivity projektu, které měly za cíl dosáhnout zlepšení v řešených oblastech. Od roku 2019 do roku 2021 v druhé fázi projektu se budou navržená zlepšení testovat u zástupců cílových skupin, tj. středních a malých podniků a tvůrců politik/programů, se záměrem podpory podnikání a konkurenceschopnosti ve venkovských oblastech.

Úlohou partnerů konsorcia projektu INNOGROW v druhé fázi realizace projektu je především monitorovat testování a implementaci výsledků projektu u cílových skupin a informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt INNOGROW je z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu jsou 1 574 322,00 EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel. 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz

Odkaz na stránky projektu: www.interregeurope.eu/innogrow

Pardubice, 6. 11. 2020

Pozvánka na závěrečnou konferenci k projektu INNOGROW

Region Thesálie, jako vedoucí partner, ve spolupráci s partnery projektu, Vás srdečně zvou na závěrečnou konferenci projektu INNOGROW.

Účastníci budou mít příležitost získat přehled o novinkách v oblasti inovací u malých a středních podniků působících ve venkovských oblastech, dále budou prezentovány inovativní udržitelné postupy vedoucí ke zvýšení konkurenceschopnosti. Kromě toho budou mít účastníci příležitost zúčastnit se otevřeného dialogu mezi tvůrci politik, odborníky a veřejnými orgány z celé EU.

Závěrečná konference INNOGROW je otevřena místním a regionálním orgánům, obchodním komorám, sdružením, podnikatelům a také studentům oborů jako je např. veřejná správa. Účastníci budou mít příležitost navázat kontakt a diskutovat s evropskými organizacemi specializovanými na inovaci venkova a po ukončení akce obdrží osvědčení o účasti. Akce se zúčastní také zástupci Interreg Europe.

Registrace na akci je přístupná na: https://zoom.us/webinar/register/WN_pAHXaySSRZSLCQNQfuVLOw

 

Pardubice, 30. 9. 2020

Akční plán projektu INNOGROW je naplňován prostřednictvím Centra na podporu zemědělců.

Centrum na podporu zemědělců (dále jen CPZ) je výstupem mezinárodního projektu INNOGROW, který je realizován v rámci programu Interreg Europe, ve kterém se na základě provedených analýz ukázalo, že je v kraji nutné podporovat malé a střední zemědělské podnikatele a ulehčit jim od administrativní zátěže.

CPZ od svého vzniku podalo pomocnou ruku již mnoha zemědělským, ale i lesnickým subjektům, kteří potřebovali poradit ohledně problematiky dotačních možností pro jejich investice. Provádíme pravidelné konzultace a aktualizace možností, pro nejvhodnější investici či inovaci. Pro potencionální žadatele je důležité nejen jim poradit, v rámci, kterého opatření/výzvy mohou investovat, ale také posouzení, zda se jim to vyplatí.

AKTUÁLNĚ - Na co se můžeme připravit:
V následujícím období 1-2 let se dostáváme do tzv. přechodného období, kdy je minimální množství výzev pro žadatele v rámci PRV. Proto je důležité se dívat i po jiných alternativách. Ještě v roce 2020 lze využít těchto možností:

PRV pro rok 2020

Aktuálně v termínu od 6.10.2020 do 27.10.2020 bude probíhat příjem žádostí v rámci 11. kola PRV, kde vyjma vzdělávacích a informačních akcí budou otevřeny operace:
•    4.3.2 Lesnická infrastruktura,
•    6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
•    6.4.1 Investice do nezemědělských činností,
•    6.4.2 Podpora agroturistiky,
•    8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách,
•    8.5.1 Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin a
•    8.5.3 Přeměna porostů náhradních dřevin.

Platné a pravomocné opatření stavebního úřadu se bude dokládat až spolu s předkládáním povinných příloh. V tomto kole se nedoporučené žádosti zařadí do tzv. zásobníku projektů a pokud vznikne zůstatek finančních prostředků, budou žádosti vzaty zpět do administrace.

Doplňkově sledujeme výzvy v rámci MAS (místních akčních skupin), které vyhlašují výzvy též v rámci PRV, dle výše zbývajících finančních prostředků. Tyto výzvy jsou především vhodné pro malé subjekty.

Národní dotace pro rok 2020

Národní dotace jsou nastaveny vždy na celý rok, ale jednotlivé výzvy jsou vyhlašovány postupně, níže je uveden výčet aktuálně dostupných programů, vč. termínu příjmu žádostí.

•    Podpora včelařství – příjem žádosti do 31.10.2020
•    Vybudování kapkové závlahy – příjem žádosti do 30.9.2020
•    Restrukturalizace ovocných sadů i v režimu EZ – příjem žádosti do 30.9.2020
•    Podpora prevence šíření virových a bakteriálních chorob chmele – příjem žádosti do 30.9.2020
•    Podpora praktické výuky ve včelařství – příjem žádosti do 30.9.2020
•    Podpora obcím na zajištění nákladů péče o zvířata – příjem žádosti do 30.11.2020
•    Dotační program 2A – individuálně příjem žádosti do 30.10.2020 a do 20.1.2021 – zaměřen na:
o    Zavádění a vedení plemenných knih skoku, koní, prasat
o    Zajištění testování užitkových vlastností mladých plemenných koní (tzv. KMK)
o    Zajištění kontroly užitkovosti a kontroly dědičnosti anglického plnokrevníka a klusáka
o    Testování a posuzování dospělé drůbeže v testovací stanici
o    Testování a posuzování drůbeže ve výkrmovém testu
•    Podpora prevence před povodněmi – příjem žádosti do 31.12.2023
•    Podpora konkurenceschopnosti agropotravinářského komplexu – závlahy – II. etapa (tj. koncové části závlahových systémů) – příjem žádosti do 30.9.2020
•    Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích – 2. etapa – předpokládané vyhlášení výzvy září 2020

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Ing. Moniku Illichovou, tel: 731 334 446, email: monika.illichova@rrapk.cz.

 

 

Pardubice, 26. 2. 2020

Sedmé projektové setkání členů konsorcia projektu INNOGROW se uskutečnilo tentokrát v Pardubicích dne 26.2.2020.  Cílem setkání byla výměna zkušeností v rámci implementace Akčního plánu v jednotlivých partnerských regionech ve druhé fázi projektu. Jednotliví partneři představili strukturu aktivit a akcí svých Akčních plánů, dosavadní výstupy a problémy, se kterými se potýkají v rámci probíhající implementace. Setkání se zúčastnilo celkem 22 účastníků – partnerů a klíčových aktérů (stakeholderů) zapojených do projektu INNOGROW.

 

Pardubice, 12. 8. 2019

Přečtěte si INNOGROW Akční plán, zpracovaný Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje. Tento akční plán, určený pro Českou republiku, je zpracovaný především na regionální úrovni, pro potřeby Pardubického kraje. Byl sestaven na základě spolupráce s klíčovými partnery projektu INNNOGROW a zástupci zúčastněných stran.

 

Pardubice, 24. 5. 2019

Prohlédněte si informační video ze studijní návštěvy Regionu Thesálie (Řecko) v září 2018 v rámci implementace projektu INNOGROW.

 

Pardubice, 25. 2. 2019

Dne 12. 3. 2019 od 13 do 16:30 se uskuteční Informační den projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v „Evropském domě“, v suterénu budovy Krajského úřadu Pardubického kraje na adrese nám. Republiky 12, 530 21.

Stěžejním tématem tohoto setkání budou “Chytré technologie v českém zemědělství”.

Více informací o akci naleznete v pozvánce a programu informačního dne.

 

Pardubice, 25. 2. 2019

Dne 12. 3. 2019 od 13 do 16:30 se uskuteční šesté Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v zasedací místnosti č. 2001 (zasedací místnost „Evropský dům“), v suterénu budovy Krajského úřadu Pardubického kraje na adrese nám. Republiky 12, 530 21.

Tématem setkání bude propojení inovací a principů cirkulární ekonomiky.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

 

Pardubice, 7. 9. 2018

Dne 17. 9. 2018 od 13 do 16:30 se uskuteční páté Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v Pardubickém podnikatelském inkubátoru (P-PINK), 4. patro, Dům techniky, nám. Republiky 2686 v Pardubicích.

Tématem setkání bude propojení inovací a principů cirkulární ekonomiky.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

 

Pardubice. 5. 3. 2018

Dne 20. 3. 2018 od 9:00 do 11:30 se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v přednáškové místnosti Evropský dům v suterénu Krajského úřadu Pardubického kraje, nám. Republiky 12 v Pardubicích.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Program setkánípdf206.63 KB
Pardubice. 1. 11. 2017

Dne 7. 11. 2017 od 8:45 do 11:00 se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, v prostorách Evropského domu, v zasedací místnosti 2001 (suterén) na adrese nám. Republiky 12 v Pardubicích.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Pardubice. 27. 9. 2017

Přečtěte si zpravodaj č. 3 projektu INNOGROW, ve kterém bychom Vás rádi seznámili s aktivitami třetího semestru realizace projektu.

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje realizuje projekt INNOGROW, který je zaměřen na zlepšení místních a regionálních programů v oblasti inovací a zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve venkovských oblastech v Pardubickém kraji, a to prostřednictvím zavádění inovativních metod, technologií a přijímáním nových modelů podnikání.
Pardubice. 31. 5. 2017

Ve dnech 16. a 23. května proběhly v rámci projektu INNOGROW informační dny pro odbornou veřejnost. Ve městech Svitavy a Česká Třebové se Info-dnů účastnilo celkem 41 osob. V prezentacích došlo k představení RRAPK, projektu INNOGROW, projektového cyklu a cílové skupině byly představeny top oblasti čerpání dotací.

Informační den k projektu INNOGROW v České Třebové uvedla radní Pardubického kraje Hana Štěpánová zodpovědná za regionální rozvoj, evropské fondy a inovace.

Informační den k projektu INNOGROW ve Svitavách. 

Pardubice, 23. 1. 2017

Vážení,

zveme Vás na Konzultační schůzku odborné veřejnosti v rámci projektu INNOGROW. Schůzka proběhne dne 9. února 2017 od 12:45 hodin v salónku Hotelu EURO v Jiráskově ulici 2781 v Pardubicích. Více informací o akci naleznete v pozvánce a programu.

Součástí Konzultační schůzky odborné veřejnosti bude i druhé Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW.

Nad akcí převzal záštitu Ing. Václav Kroutil, člen Rady Pardubického kraje.

Těšíme se na viděnou!

Pardubice, 19. 9. 2016

Dne 26. 9. 2016 od 10:00 hodin se uskuteční Setkání klíčových aktérů projektu INNOGROW. Setkání se uskuteční v prostorách Krajského úřadu Pardubického kraje, v budově Reálky, Komenského nám. 125, Sál Jana Kašpara.

Více informací naleznete v pozvánce a programu setkání.

Strategické věstníky INNOGROW

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti