Upravit stránku

Aktuální projekty

RRA PK realizuje dlouhodobé projekty. Jedná se například o projekty:

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje II

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje se z pozice jednoho z partnerů s finančním příspěvkem podílí na realizaci projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně realizací klíčové aktivity č. 2 – Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je prostřednictvím realizace projektových dnů a kroužků vytvoření sítě středních a základních škol, jejichž pedagogičtí pracovníci budou vzájemně spolupracovat na rozvoji polytechnických znalostí a dovedností v rámci 9 odborných hnízd. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Více informací k projektu naleznete na samostatné stránce.

AQUARES

Projekt AQUARES (Water reuse policies advancement for resource efficient European regions) je spolufinancovaný z  prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na dosažení efektivního hospodáření s vodou prostřednictvím opětovného využití vody a zajištění ochrany vodních zdrojů.

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělském regionu Murcia, který je zároveň  vedoucím partnerem projektu. Do projektu je zapojeno celkem 10 organizací  z 9 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Regionu Murcia, zástupci z Řecka (Ministerstvo životního prostředí a energie, odbor vodního hospodářství), Polska (Lodžské Vojvodství), Malty (Agentura pro energii a vodu), Itálie (Nadace životního prostředí Lombardie), Německa (Rada pro vodní hospodářství území Oldenburgu a Východního Fríska), Lotyšska (Asociace Baltského pobřeží), Slovinska (Městský úřad Trebnje) a Španělska (Institut evropských a středozemních vod).

Recyklace vody je klíčem k její udržitelnosti nejen v takových oblastech Evropy, kde je voda vzácností a panuje trvale suché podnebí, ale také na území České republiky. Opětovné využívání odpadních vod, které mají po úpravě vyšší kvalitu nebo jakost, vhodnou pro další  použití, je aktuálním celoevropským tématem. Recyklace vody může při využití ekologických inovacích přispět k efektivnímu využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obnovení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového využití (voda použitelná např. pro betonování) nebo ke zvýšení kvality půdy a zlepšení retenční schopnosti krajiny.

Snahou projektu AQUARES je zlepšit politické nástroje a koncepce hospodaření vodou tím, že se začlení opětovné využití odpadních vod do národních, regionálních a místních rozvojových plánů s cílem podpory účinného využívání odpadních  vodních zdrojů. Projekt zvýší schopnost orgánů veřejné správy provádět změny návrhů směrnic týkajících se rámcových směrnic o vodě a o pitné vodě. Projekt klade důraz na osvědčené postupy pro zajištění dodržování norem kvality vody. Projekt také podporuje přijetí udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastí. Projekt v neposlední řadě čerpá ze zkušeností partnerských zemí díky přijímání technologických a manažerských inovací v oblasti opětovného využití vody v různých odvětvích.

Jedním z cílů projektu AQUARES je zvýšit povědomí o vědeckých poznatcích a výhodách obnovitelných zdrojů vody a o řešení vodní efektivnosti pro environmentální udržitelnost zemědělských a průmyslových podniků na území EU.  Snahou   je také celkově zvýšit schopnost veřejných orgánů naplánovat a provádět opatření, které podporují inovativní technologie a nové obchodní modely pro opětovné využívání vody, a tím posílit  účinné vodní hospodářství a ekologický růst. Projekt zároveň podporuje regionální investice, které mohou vést k pobídkám a rozvoji projektů opětovného využití vody, a zlepšuje spolupráci mezi orgány veřejné správy s cílem podpořit soulad opatření a standardů kvality týkající se opětovného využití vody. Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa a orgány odpovědné za hospodaření s vodami, soukromé společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které mohou recyklovanou vodu využívat a také univerzity a výzkumná centra.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi projektu - od roku 2018 do roku 2021 - budou  realizovány klíčové aktivity  projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé, tzv. ověřovací fázi projektu, se budou tato navržená zlepšení testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu AQUARES budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt AQUARES je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 835 546,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Jan Gregor, tel: 466 053 912, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz.

CONDEREFF

Projekt CONDEREFF (Construction & demolition waste management policies for improved resource efficiency) je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie v rámci Programu Interreg Europe a RRA PK je jedním z jeho partnerů. Projekt je zaměřen na stávající praxi nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a další možné využití. Projekt umožní zlepšit využitelnost stavebního a demoličního odpadu a podpoří poptávku po takovém druhu odpadu jako znovu využitelném stavebním materiálu.  

Aktivity projektu byly zahájeny v červnu 2018 ve španělské Valencii, ve které sídlí vedoucí partner projektu Polytechnická Univerzita Valencie. Do projektu je zapojeno celkem 8 partnerů ze 7 zemí EU. Další členové konsorcia jsou, kromě RRA PK a Polytechnické univerzity Valencie, zástupci z Řecka (Region Thesálie), Francie (Agentura pro energii se sídlem v kraji Auvergne-Rhône Alpes), dva zástupci Itálie (Agentura nových technologií, energie a udržitelné rozvojové ekonomiky a Kraj Lazio), Rakouska (Štýrská provinční vláda – Odbor vodního hospodářství, zdrojů a udržitelnosti) a Německa (Institut strukturální politiky a ekonomického rozvoje).

Celosvětově tvoří stavební a demoliční odpad  nejobjemnější a nejtěžší vyprodukovaný druh odpadu vůbec. Přes polovinu z celkové produkce všech odpadů v ČR tvoří právě stavební a demoliční odpady. Stavební a demoliční odpad obsahuje mnoho materiálů, které se mohou dále použít k recyklaci (po separaci nebezpečných složek jako je např. azbest, rozpouštědla atd). Navzdory tomuto se míra recyklace stavebního a demoličního odpadu napříč Evropu značně liší, což představuje výzvu pro instituce veřejné správy.

Cílem projektu CONDEREFF je podpora začlenění ustanovení Protokolu o nakládání se stavebními a demoličními odpady do územních politik, podpora posílení přechodu evropských ekonomik na vyšší efektivitu zdrojů a na model cyklické ekonomiky. Za tímto účelem projekt také podporuje rozvoj politického rámce a posílení kapacity institucí veřejné správy v oblastech, jako jsou: regulace nakládání s odpady v oblasti stavebního a demoličního odpadu (integrované plány, nebezpečný odpad, povolení), zadávání veřejných zakázek, omezení skládkování, zařízení pro recyklaci, zapojení veřejného sektoru a zvýšení povědomí o možnostech recyklace stavebního a demoličního odpadu u veřejnosti.

Mezi hlavní aktivity projektu patří: identifikace příslušných norem, pokynů, protokolů, osvědčených postupů a certifikací, analýzy a výměny zkušeností v oblasti nakládání s odpady, podpora rozvoje infrastruktury pro nakládání s odpady, zvýšení povědomí a důvěry veřejnosti v recyklované stavební materiály. Projekt zároveň vytvoří prostor členům konsorcia, ve kterém  dojde k výměně zkušeností, jak aplikovat existující postupy nakládání se stavebními a demoličními odpady, jejich skladování a dalšího využití. Hlavní cílovou skupinou projektu jsou národní, regionální a místní orgány veřejné správy, organizace a agentury specializující se na nakládání s odpady, zástupci stavebního a demoličního průmyslu a univerzity a vědecká pracoviště včetně klíčových aktérů z těchto skupin.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi - od roku 2018 do roku 2021 budou realizovány klíčové aktivity projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé fázi projektu, se budou tato navržená opatření  testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu CONDEREFF budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt CONDEREFF je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 617 955,- EUR.

Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Josef Drázský, tel: 466 053 913, e-mail: josef.drazsky@rrapk.cz.

Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní

Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (výzva č. 02_22_009 SMART AKCELERÁTOR+ I) má za cíl naplňovat výzkumnou a inovační strategii kraje (RIS3 strategie) a budovat regionální inovační ekosystém. Projekt se obsahově věnuje průřezovým tématům (kyberbezpečnost, digitalizace, Průmysl 4.0, cirkulární ekonomika) a tématům vertikálním, které vycházejí z domén specializace krajské přílohy RIS3 strategie. Cílem je podpora zavádění chytrých řešení a inovací v regionu.   

Období realizace projektu: 1. 1. 2023 – 31. 12. 2026

Projektovou žádost předložil Pardubický kraj. Projekt je realizován ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje (RRA PK).
Projekt Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativní (SA+) je reakcí na problémy Pardubického kraje, které jsou vymezené v krajské RIS3 strategii.

Projekt SA+ navazuje na dva předchozí projekty (Smart akcelerátor Pardubického kraje I a II). V řadě aktivit, které vznikly v průběhu předešlých projektů, SA+ pokračuje. Naplňování RIS3 strategie je tedy realizováno pomocí stávajících nástrojů (Zlatanova výzva, startovací a kreativní vouchery, web paradnikaj.cz jako komunikační platforma) a nástrojů nových (twinning, pilotní ověření). V činnosti také pokračují Krajské inovační platformy (KIP) a Krajská rada pro inovace Pardubického kraje (KRPI).

 

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK)

V současné době není v Pardubickém kraji žádná veřejná organizace, která by se programově věnovala podpoře podnikání a rozvoji inovativních firem. Zřízení takové organizace s názvem Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) s právní formou „zapsaný ústav“ (dále jen z.ú.) je předmětem P-PINK. Organizace zajišťuje centrální vybavené místo pro potřeby začínajících firem, kde můžou tyto subjekty minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady), a ve kterém fungují komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele – jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory.

Nový Pardubický podnikatelský inkubátor si klade za cíl také zajistit systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké veřejnosti. Inkubátor řídí programy inkubace a akcelerace, které zahrnují podpůrné programy na pomoc začínajícím podnikatelům a zároveň slouží jako koordinační mechanismus finanční podpory a propojování začínajících podnikatelů se zdroji z veřejného či soukromého sektoru.
Realizace těchto aktivit je v souladu se schválenou RIS3 strategií Pardubického kraje. 
Více informací naleznete na www.p-pink.cz.

Centrum na podporu zemědělců

V prosinci roku 2017 vznikl požadavek společnosti Agrovenkov o.p.s. na zajištění odborných kapacit pro pomoc zemědělcům v oblasti konzultace, koordinace a přípravy projektů. Z tohoto důvodu bylo ve spolupráci s Pardubickým krajem a RRA PK založeno Centrum na podporu zemědělců.

Centrum na podporu zemědělců bude poskytovat tyto služby:

  • Pomoc s vyhledáním výzev, které odpovídají aktuální potřebě konkrétního zemědělského podniku.
  • Formulace a konzultace projektového záměru.
  • Zajištění zpracování projektové žádosti včetně povinných příloh, realizace výběrových řízení.
  • Administrace projektů v realizaci.

Na jaké typy podpor se lze zaměřit:
•    Národní dotace od MZe do oblasti zemědělství
•    Národní dotace od MZe do oblasti lesnictví (pomoc s přípravou žádosti v Modulu)
•    Evropské dotace – projektové operace PRV

Pokud máte zájem o konzultaci, neváhejte se na nás obrátit.

Kontaktní osoby: Kateřina Járová – katerina.jarova@rrapk.cz nebo info@rrapk.cz

 

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“

Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Projekt probíhá na celém území Pardubického kraje a je financován AOS EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem, od roku 2011 kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jednotlivých dílčích činností.

„Regionální odpadové centrum Pardubického kraje“ (ROC)

RRA PK zajišťuje provoz ROC, které jako poradenské centrum poskytuje informace z oblasti odpadového hospodářství obcím, právnickým i fyzickým osobám z Pardubického kraje.

Jedním z hlavních úkolů ROC je poskytovat odborné poradenství a konzultace při tvorbě Plánů odpadového hospodářství původců. ROC realizuje krajské projekty zaměřené na podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji zhustit sběrovou síť nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elektro. ROC spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz

Regionální odpadové centrum Pardubického kraje provozuje webové stránky www.odpadypk.cz   

„Regional policies for Innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs“ (INNOGROW)

Projekt INNOGROW je zaměřen na podnikání ve venkovských oblastech, kdy prostřednictvím klíčových aktivit dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP).

Východiskem projektu je situace u MSP, které potřebují zvýšit svoji konkurenceschopnost v globálním měřítku přijetím inovativních postupů, jako je např. bio zemědělství, pěstování odolnějších plodin, šlechtění, zvýšení odolnosti hospodářských zvířat, zavedení biotechnologií vedoucích ke zlepšení žádoucích vlastností plodin a hydroponie. Další formy inovace budou přijaty v oblasti obchodních modelů a přístupů k modernizaci. To vše povede ke zvýšení produktivity a vstupu na nové trhy. 

Cíl projektu:  Zlepšení strategií vedoucích k podpoře konkurenceschopnosti MSP pomocí zavedení nových technologií výroby a nových obchodních strategií, které povedou k inovativním produktům. Projekt bude propagovat přijetí inovací v zemědělství pomocí sdílení příkladů dobré praxe v krajích zapojených v projektu, a též mezi cílovou skupinou projektu, která je odpovědná za konkurenceschopnost MSP.

Databáze projektových záměrů Pardubického kraje

Databáze projektových záměrů je umístěna na https://paradnikraj.cz/regionalni-rozvoj/informacni-system-projektovych-zameru/.

Brownfieldy – nevyužívané nemovitosti

Agentura CzechInvest provozuje národní databázi brownfields a greenfields. Pardubický kraj a agentura CzechInvest podepsali Memorandum o spolupráci, které se týká mapování a provozu databáze nevyužívaných nemovitostí na území Pardubického kraje. RRA PK byla Pardubickým krajem pověřena k provedení vyhledávací studie, vytvoření a provozování databáze. Cílem je zmapování úplně nebo částečně nevyužívaných nemovitostí a rozvojových průmyslových ploch na území Pardubického kraje. Část databáze bude propojena s Národní databází brownfieldů (www.brownfieldy.cz), kterou na celorepublikové úrovni spravuje agentura CzechInvest. Databáze vytvoří přehlednou nabídku nemovitostí potenciálním domácím i zahraničním investorům, ale s propojením s Národní databází brownfieldů tak naplní i jednu ze základních podmínek programu Nemovitosti OPPIK. Databázi naleznete na www.brownfieldy-pk.cz

BECinDANUBE

Název programu: „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“
Název projektu: Podpora přípravy projektu BECinDANUBE – Social innovation – Business and Employment Co-operative Initiative in Danube region
Evidenční číslo smlouvy: OR/17/24319
Podpora přípravy projektu byla realizována za finanční podpory Pardubického kraje.
Výsledný projekt s názvem BECinDANUBE – Social innovation – Business and Employment Co-operative Initiative in Danube region byl předložen v rámci výzvy druhé dotačního programu Interreg DANUBE Transnational Programme, SO1.2. Increase competences for business and social innovation, a úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Projekt byl zaměřen na zvýšení povědomí o sociálním podnikání a cílem projektu mělo být vybudování sociálního družstva.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti