Aktuální projekty

RRA PK realizuje dlouhodobé projekty. Jedná se například o projekty:

„Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji a jeho podprojektů“

Cílem projektu je vytvoření funkčního a efektivního systému odděleného sběru využitelných složek komunálních a obalových odpadů. Projekt probíhá na celém území Pardubického kraje a je financován AOS EKO-KOM a.s., Pardubickým krajem, od roku 2011 kolektivní systémy ASEKOL a.s. a ELEKTROWIN a.s. RRA PK zajišťuje koordinaci projektu a samotnou realizaci jednotlivých dílčích činností.

„Regionální odpadové centrum Pardubického kraje“ (ROC)

RRA PK zajišťuje provoz ROC, které jako poradenské centrum poskytuje informace z oblasti odpadového hospodářství obcím, právnickým i fyzickým osobám z Pardubického kraje.

Jedním z hlavních úkolů ROC je poskytovat odborné poradenství a konzultace při tvorbě Plánů odpadového hospodářství původců. ROC realizuje krajské projekty zaměřené na podporu třídění odpadů z obalů a zpětného odběru elektrických a elektronických zařízení. Hlavním cílem těchto projektů je rozšíření separace a recyklace obalů a zvýšení výtěžnosti vysloužilého elektrozařízení na území Pardubického kraje. Záměrem projektů je také pomoci obcím v Pardubickém kraji zhustit sběrovou síť nádob na tříděný odpad, tedy dovybavit obce kontejnery pro sběr jednotlivých komodit tak, aby byly snadno dostupné občanům, dále dovybavit sběrné dvory a rozšířit sběrná místa o nádoby na drobné elektro. ROC spravuje webové stránky www.ekontejnery.cz

Regionální odpadové centrum Pardubického kraje provozuje webové stránky www.odpadypk.cz   

„Regional policies for Innovation driven competitiveness and growth of rural SMEs“ (INNOGROW)

Projekt INNOGROW je zaměřen na podnikání ve venkovských oblastech, kdy prostřednictvím klíčových aktivit dojde ke zlepšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků (MSP).

Východiskem projektu je situace u MSP, které potřebují zvýšit svoji konkurenceschopnost v globálním měřítku přijetím inovativních postupů, jako je např. bio zemědělství, pěstování odolnějších plodin, šlechtění, zvýšení odolnosti hospodářských zvířat, zavedení biotechnologií vedoucích ke zlepšení žádoucích vlastností plodin a hydroponie. Další formy inovace budou přijaty v oblasti obchodních modelů a přístupů k modernizaci. To vše povede ke zvýšení produktivity a vstupu na nové trhy. 

Cíl projektu:  Zlepšení strategií vedoucích k podpoře konkurenceschopnosti MSP pomocí zavedení nových technologií výroby a nových obchodních strategií, které povedou k inovativním produktům. Projekt bude propagovat přijetí inovací v zemědělství pomocí sdílení příkladů dobré praxe v krajích zapojených v projektu, a též mezi cílovou skupinou projektu, která je odpovědná za konkurenceschopnost MSP.

„Systematická badatelská činnost“ (SBČ)

Tento projekt umožní středoškolákům blíže se seznámit s akademickým prostředím na 4 fakultách Univerzity Pardubice (Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta chemicko-technologická a Fakulta zdravotnických studií). Obsahem projektu jsou vzdělávací aktivity, při nichž zapojení pracovníci UPa podporují talentované žáky aktivně projevující zájem o vědu a výzkum (VaV) a umožňují jim cíleně se seznámit se základy badatelské práce a rozvíjet dovednosti systematickou prací vykonávanou přímo na pracovištích Univerzity Pardubice.

Systematická badatelská činnost navazuje na BRAVO II, projekt realizovaný UPa v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl zaměřen na popularizaci vědy, výzkumu a odborných činností UPa a jejích fakult.

Databáze projektových záměrů Pardubického kraje

Databáze projektových záměrů je umístěna na  www.rozvoj-pk.cz .

„Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje“ (TPZ)

Zabývá se například prognózami a monitoringem potřeb trhu práce ve střednědobém horizontu, což je důležité mimo jiné pro střední, ale i vysoké školy v regionu. Pakt také předpokládá zavádění prvků duálního vzdělávání, tedy propojení studia na technické škole a přípravy studenta v odborné firmě. Jedním z cílů paktů by mělo být také hledání pracovníků v případě, že se kraji přihlásí investor se záměrem vytvoření velkého množství pracovních míst.

„Energeticko-technický inovační klastr“ (ETIK)

Mezi hlavní cíle klastru zejména patří vytvořit dostatečně širokou kvalitní členskou základnu pokrývající maximum logicky navazujících oborů, sdílení výrobního a rozvojového potenciálu mezi svými členy, propagace společných zájmů a realizace společných projektů.
Více informací naleznete na www.etikcz.cz

Brownfieldy – nevyužívané nemovitosti

Agentura CzechInvest provozuje národní databázi brownfields a greenfields. Pardubický kraj a agentura CzechInvest podepsali Memorandum o spolupráci, které se týká mapování a provozu databáze nevyužívaných nemovitostí na území Pardubického kraje. RRA PK byla Pardubickým krajem pověřena k provedení vyhledávací studie, vytvoření a provozování databáze. Cílem je zmapování úplně nebo částečně nevyužívaných nemovitostí a rozvojových průmyslových ploch na území Pardubického kraje. Část databáze bude propojena s Národní databází brownfieldů (www.brownfieldy.cz), kterou na celorepublikové úrovni spravuje agentura CzechInvest. Databáze vytvoří přehlednou nabídku nemovitostí potenciálním domácím i zahraničním investorům, ale s propojením s Národní databází brownfieldů tak naplní i jednu ze základních podmínek programu Nemovitosti OPPIK. Databázi naleznete na www.brownfieldy-pk.cz

Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK)

V současné době není v Pardubickém kraji žádná veřejná organizace, která by se programově věnovala podpoře podnikání a rozvoji inovativních firem. Zřízení takové organizace s názvem Pardubický podnikatelský inkubátor (P-PINK) s právní formou „zapsaný ústav“ (dále jen z.ú.) je předmětem tohoto návrhu. Organizace zajistí centrální vybavené místo pro potřeby začínajících firem, kde budou moci tyto subjekty minimalizovat svoje vstupní náklady (vybavení, energie a další režijní náklady), a ve kterém budou fungovat komplexní podpůrné programy inkubace a akcelerace (individuální mentoring, workshopy, semináře pro začínající podnikatele – jak podnikat, jak oslovit a udržet si zákazníky, jak získat investice, ale také zhodnocení individuálních nápadů/podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob) a propojování s potenciálními investory. 

Nový Pardubický podnikatelský inkubátor si klade za cíl také zajistit systematické vzdělávání veřejnosti v oblasti rozvoje podnikání a osvětu na podporu podnikavosti studentů (budoucích absolventů) či zástupců široké veřejnosti. Inkubátor by měl řídit programy inkubace a akcelerace, které budou zahrnovat podpůrné programy na pomoc začínajícím podnikatelům a zároveň bude sloužit jako koordinační mechanismus finanční podpory a propojování začínajících podnikatelů se zdroji z veřejného či soukromého sektoru.
Realizace těchto aktivit je v souladu se schválenou RIS3 strategií Pardubického kraje. 
Více informací naleznete na www.p-pink.cz.