Upravit stránku
Pardubice, 18. 7. 2018

Recyklace vody je klíčem k její udržitelnosti nejen v takových oblastech Evropy, kde je voda vzácností a panuje trvale suché podnebí, ale také na území České republiky. Opětovné využívání odpadních vod, které mají po úpravě vyšší kvalitu nebo jakost, vhodnou pro další  použití, je aktuálním celoevropským tématem. Recyklace vody může při využití ekologických inovacích přispět k efektivnímu využívání zdrojů v takových oblastech, jako je např.: obnovení mokřadů, zavlažování plodin, zvýšení průmyslového využití (voda použitelná např. pro betonování) nebo ke zvýšení kvality půdy a zlepšení retenční schopnosti krajiny.


Snahou projektu AQUARES je zlepšit politické nástroje a koncepce hospodaření vodou tím, že se začlení opětovné využití odpadních vod do národních, regionálních a místních rozvojových plánů s cílem podpory účinného využívání odpadních  vodních zdrojů. Projekt zvýší schopnost orgánů veřejné správy provádět změny návrhů směrnic týkajících se rámcových směrnic o vodě a o pitné vodě. Projekt klade důraz na osvědčené postupy pro zajištění dodržování norem kvality vody. Projekt také podporuje přijetí udržitelného rozvoje a ekoinovací v zemědělství, průmyslu, městských a rekreačních oblastí. Projekt v neposlední řadě čerpá ze zkušeností partnerských zemí díky přijímání technologických a manažerských inovací v oblasti opětovného využití vody v různých odvětvích.

Jedním z cílů projektu AQUARES je zvýšit povědomí o vědeckých poznatcích a výhodách obnovitelných zdrojů vody a o řešení vodní efektivnosti pro environmentální udržitelnost zemědělských a průmyslových podniků na území EU.  Snahou   je také celkově zvýšit schopnost veřejných orgánů naplánovat a provádět opatření, které podporují inovativní technologie a nové obchodní modely pro opětovné využívání vody, a tím posílit  účinné vodní hospodářství a ekologický růst. Projekt zároveň podporuje regionální investice, které mohou vést k pobídkám a rozvoji projektů opětovného využití vody, a zlepšuje spolupráci mezi orgány veřejné správy s cílem podpořit soulad opatření a standardů kvality týkající se opětovného využití vody. Do hlavní cílové skupiny projektu patří veřejná správa a orgány odpovědné za hospodaření s vodami, soukromé společnosti hospodařící s vodou nebo společnosti, které mohou recyklovanou vodu využívat a také univerzity a výzkumná centra.

Projekt je realizován ve dvou fázích. V první fázi projektu - od roku 2018 do roku 2021 - budou  realizovány klíčové aktivity  projektu. Od roku 2021 do roku 2023, ve druhé, tzv. ověřovací fázi projektu, se budou tato navržená zlepšení testovat a monitorovat u zástupců cílových skupin. Partneři konsorcia projektu AQUARES budou ve druhé fázi projektu nejen monitorovat a testovat, ale také informovat o provádění a využitelnosti výsledků projektu relevantním evropským institucím.

Projekt AQUARES je z 85 % spolufinancován z prostředků Evropské unie, v rámci Programu Interreg Europe. Celkové náklady projektu za celé konsorcium jsou 1 835 546,- EUR.
Bližší informace o projektu Vám poskytne Petra Smuts, tel: 466 053 920, e-mail: petra.smuts@rrapk.cz, Klára Štefančová, tel: 466 053 913, e-mail: klara.stefancova@rrapk.cz, Jan Gregor, tel: 466 053 912, e-mail: jan.gregor@rrapk.cz.

AQUARES

Název programu: „Příprava projektových žádostí v rámci projektu Smart akcelerátor Pardubického kraje“
Název projektu: Podpora přípravy projektu AQUARES – Water reuse policies advancement for ressource efficient European regions
Evidenční číslo smlouvy: OR/17/24318
Podpora přípravy projektu byla realizována za finanční podpory Pardubického kraje.
Výsledný projekt s názvem AQUARES - Water reuse policies advancement for ressource efficient European regions byl předložen v rámci třetí výzvy dotačního programu INTERREG EUROPE, 4. prioritní osa Životní prostředí a využívání zdrojů, specifický cíl 4.2. a úspěšně prošel kontrolou formálních náležitostí a přijatelnosti. Projekt je zaměřen na zvýšení povědomí o opětovném využití.

Pardubice, 20. 3. 2023

Implementace akčního plánu

Akční plán RRA PK

Obce a podnikatelé by měli mít pro svoji činnost vhodné prostředí, které jim umožňuje rozvinout jejich schopnost přispívat k ekonomickému růstu a zachování a posilování sociální soudržnosti. Dále je důležité vnímat potřebu cirkulární ekonomiky v rámci činností těchto subjektů. Jedná se především o stakeholdery a partnery projektu, kteří se zajímají o téma znovupoužití odpadních vod a zadržování vody v krajině. Akční pán tak cílil na podporu environmentálních projektů a modrozelené infrastruktury. Vedlejší aktivitou bylo vzdělávání a osvěta.

V rámci první aktivity se RRA PK zaměřila na podporu obcí a podnikatelů, kteří realizovali projekty financované z Operačního programu životní prostředí, Programu rozvoje venkova a Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. RRA PK bylo obcím a podnikatelům maximálně nápomocno v získání finančních prostředků pro jejich projekty, plány a rozvoj.  Jednalo se o přípravu projektů, které podporují smysl cirkulární ekonomiky, a především podporují udržitelné hospodaření s vodou. (hospodaření s dešťovou vodou, dobudování čistíren odpadních vod, intenzifikace čistíren odpadních vod, dobudování a modernizace kanalizací, revitalizaci vodních zdrojů a toků apod.).

Druhou aktivitou byla podpora vzdělávání a osvěty v oblasti environmentálních projektů s důrazem na projekty spojené s opětovným využitím vody a modrozelenou infrastrukturou. Jednalo se o poskytování konzultací a přednášek v obcích v Pardubickém kraji.  Kladen byl důraz především na šíření osvěty v rámci efektivního a šetrného využívání přírodních zdrojů, nápravy negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí, zmírňování a přizpůsobení se dopadům změny klimatu a účinné prevence a principech cirkulární ekonomiky obecně.

Zdroj: RRA PK – Seminář dotačních příležitostí pro obce v Jevíčku 7.12.2022
Zdroj: RRA PK – Workshop na téma Voda – ZŠ Waldorfská Pardubice 23.2.2023

Pardubice, 25. 11. 2022

Závěrečná konference projektu AQUARES na ostrově Malta 16.11.2022

Dne 16.11.2022 se za účasti zástupců Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje a zástupce Pardubického kraje pana Ing. Ladislava Valtra, MBA – radního pro regionální rozvoj a inovace, konala Závěrečná konference (Final Dissemination Event).  Partnerem projektu, který konferenci hostil byla The energy and Water agency (vládní organizace zajišťující ochranu a udržitelnost energie a vody na ostrově Malta).

Jednalo se o setkání partnerů projektu, politických představitelů z regionů, stakeholderů a spolupracujících institucí. Dále byli přítomni zástupci Evropské komise a zástupci ze sekretariátu programu Interreg Europe.

Cílem konference bylo zhodnocení projektu AQUARES s důrazem na druhou fázi, která spočívá v implementaci akčních plánů partnerských organizací. Dopolední část tak byla věnována prezentaci úspěchů projektu a byla v režii vedoucího partnera projektu. Odpolední část pak byla věnována progresu a implementaci jednotlivých akčních plánů partnerů.  

V rámci realizace akčního plánu RRA PK ve spolupráci s Pardubickým krajem podala celkem čtyři žádosti do Operačního programu životní prostředí se zaměřením na využití dešťové vody. Mezi další aktivity, které RRA PK realizuje, patří vzdělávání a osvěta v oblasti vodního hospodářství a cirkulární ekonomiky pro odbornou veřejnost a pro základní školy.  

Projekt AQUARES bude ukončen 31.5.2023. Nicméně partneři budou dále pokračovat ve svých aktivitách, které započali během realizace projektu. Veškeré výstupy projektu a příklady dobré praxe budou nadále sdíleny na stránkách programu Interreg Europe.

 

Závěrečná konference projektu AQUARES na ostrově Malta 16.11.2022

Pardubice, 21. 10. 2020

Podívejte se na záznam ze „Site visit“ (česky: prohlídka či návštěva místa), která proběhla v online prostředí dne 22. září 2020. Na site visit je k vidění technologie úpravy šedé vody, regenerace a zvyšování povědomí o vodě v České republice. Byly představeny dvě prezentace dobré praxe z České republiky - Botanica K a Hydrogopark Pátek. Video záznam je v anglickém jazyce.

Pardubice, 21. 10. 2020

Podívejte se na záznam ze „Study visit“ (česky: studijní návštěvy), která proběhla v online prostředí dne 25. září 2020. Study visit proběhla za účelem výměny zkušeností v oblasti opětovného využívání vody v České republice. Byly představeny osvědčené postupy z Pardubického kraje - Zelená střecha ve městě Lanškroun, Suchý polder Žichlínek, Visutá zahrada ve městě Polička a Biotop ve městě Hlinsko. Video záznam je v českém i anglickém jazyce.

Pardubice, 27. 8. 2020

Podívejte se na záznam setkání klíčových aktérů projektu AQUARES, které proběhlo dne 18. srpna 2020. Na setkání vystoupili Ing. Josef Reidinger (MŽP) s přednáškou na téma „Aktivity MŽP v oblasti řešení sucha“ , Ing. Tomáš Hofmeister (Lesy ČR) s představením projektu „Vracíme vodu lesu“ a Vít Rous (Grania s. r. o.) s prezentací činnosti firmy a kořenových čistíren vod. Setkání proběhlo online prostřednictvím aplikace ZOOM.

Pardubice, 16. 7. 2020

Podívejte se na krátké video projektu AQUARES, které bylo zpracované partnerem Murcia a namluveno v českém jazyce Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje.

Pardubice, 20. 5. 2020

Přečtěte si zpravodaje projektu AQUARES zpracované Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje s přispěním partnerů projektu. Ve zpravodajích naleznete informace o dění v jednotlivých zemích v oblasti recyklace vody a vodohospodářství.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat!

  • Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti